Bước 1: Xem và lựa chọn sản phẩm muốn đặt trên website

Bước 2:  Thêm sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng

Bước 3: Điền thông tin thanh toán và hình thức thanh toán ( Không được bỏ trống chỗ có dấu *)